Privacy Statement
Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op deze website en wordt u exclusief aangeboden door en namens C & S Entertainment.

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website aan C & S Entertainment verstrekt worden door C & S Entertainment en de aan haar gelieerde vennootschappen strikt vertrouwelijk behandeld. Alle persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt vallen onder dit privacy statement.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot gegevens door u verstrekt bij gebruik van deze website, het gebruik van cookies en uw rechten ten aanzien van de door u verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens die C & S Entertainment bij bezoek aan deze website van u verwerkt betreffen gegevens die u via aanmelding als lid of voor deelname aan een prijsvraag hebt ingevuld. In het kader van de verwerking van deze gegevens waarborgt en respecteert C & S Entertainment uw privacy. C & S Entertainment verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voorzover zij verenigbaar zijn met de hieronder genoemde doeleinden.

Gegevensverwerking

Doeleinden

C & S Entertainment verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te onderzoeken of de website aansluit op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten die worden aangeboden door C & S Entertainment, met haar gelieerde vennootschappen en derden alsmede op het kunnen uitvoeren van promotie-activiteiten ten aanzien van door C & S Entertainment, met haar gelieerde vennootschappen en door derden geleverde diensten en producten;
  • de informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan voorts gebruikt worden om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en de dienstverlening. Voorts wordt de info gebruikt om u te informeren over prijsvragen en om u te informeren als u een prijs heeft gewonnen;
  • het verrichten van analyses van gegevens om interesseprofielen op te stellen;
  • de informatie kan gebruikt worden om onze websites te individualiseren.
  • de informatie kan gebruikt worden om C & S Entertainment en door C & S Entertainment ingeschakelde derden in staat te stellen uw gegevens te onderzoeken in een vorm die niet persoonlijk herleidbaar is om trends te herkennen en op deze wijze het gebruik van de websites van C & S Entertainment te kunnen verbeteren.
De gegevens die C & S Entertainment in verzamelt zijn: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, leeftijd en geslacht, informatie over interesse in bepaalde producten, filmgenres, diensten. Niet persoonlijke identificeerbare informatie die kan worden verzameld zijn informatie ten aanzien van uw browser, operating system, service provider, etc.

Cookies

Voor zover C & S Entertainment cookies gebruikt, geldt het volgende: Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de pc van bezoekers van deze website wordt gecreëerd. Sommige cookies bevatten de registratiegegevens van een gebruiker en voorts kunnen cookies bepaalde voorkeuren opslaan. Cookies kunnen ook gebruikt worden om aan de hand van door een bezoeker bestelde producten, interesseprofielen te creëren zodat aan hem of haar gerichte aanbiedingen kunnen worden gedaan. Cookies herkennen uw wachtwoord en helpen C & S Entertainment om uw bezoek aan de website persoonlijk te maken door de server van C & S Entertainment te laten onthouden wie u bent. Sommige adverteerders op onze site gebruiken cookies om een zelfde soort informatie te verkrijgen, maar C & S Entertainment is niet aansprakelijk voor het gebruik van cookies door andere website-ondernemers of marketeers.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de “Help” functie op de werkblak van de meeste browsers. Naast het uitschakelen van cookies kunt u in de meeste gevallen ook kiezen voor de mogelijkheid om meldingen te ontvangen bij de ontvangst van cookies. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een minder goede werking van deze website en in sommige gevallen kan het uitschakelen van het gebruik van cookies de toegang tot de website in zijn geheel blokkeren.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Beveiliging

C & S Entertainment gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en C & S Entertainment spant zich in om deze persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen tegen misbruik door middel van beveiligingsmaatregelen. Ondanks het feit dat C & S Entertainment zich zal inspannen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen kan zij niet garanderen dat de gegevens nooit gebruikt worden in strijd met dit privacy statement.

Bewaartermijn

C & S Entertainment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen van de gegevensverzameling. Dit zal alleen anders zijn als de gegevens zijn geanonimiseerd.

Veranderingen aan het privacy statement

C & S Entertainment behoudt de mogelijkheid voor dit privacy statement incidenteel aan te passen. Dit zal worden aangegeven op deze website. C & S Entertainment adviseert u derhalve regelmatig het privacy statement te herlezen.

Verzet tegen gegevensverwerking/gegevens wijzigen

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment besluiten om uw persoonsgegevens door C & S Entertainment te laten verwijderen of aan te laten passen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens, zoals opgeslagen in onze database, direct verwijderen of wijzigen. Om uw bezwaren kenbaar te maken dient u een e-mail te sturen aan: info@censentertainment.nl. Ook voor vragen over dit privacy statement en of de wijze waarop C & S Entertainment uw persoongegevens verwerkt kunt u contact opnemen met info@censentertainment.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit doorgeven door contact met ons op te nemen.